Y bobl tu ôl i'r busnes | The people behind the business

Amdanom Ni - Y bobl tu ôl i'r busnes

Pa mor dda ydych chi’n adnabod Llŷr a Llinos? Ni’n siŵr bod 'na llawer nad ydych chi'n gwybod am y bobl y tu ôl i “Milltir Sgwâr”.

 • Mae'r cwmni'n eiddo i’r ddau ohonom ni (Llŷr a Llinos) a ni sydd yn gyfrifol am redeg y cwmni o ddydd i ddydd… ond pan mae pethau yn brysur iawn rydyn ni'n ddigon ffodus o gael tipyn o help gan deulu a ffrindiau!

 • Hwn yw’r tro cyntaf i’r ddau ohonom redeg cwmni.
 • Mae dau ohonom ni'n berchen ar y cwmni yn gyfartal - h.y.. 1 siâr yr un!
 • Gwnaethom gyfarfod wrth weithio i gwmni Asbri Planning yng Nghaerdydd.

 • Llinos sy’n gyfrifol am elfennau mwy creadigol y cwmni h.y.. rheoli'r 'brand', creu cynhyrchion newydd, rhedeg y cyfryngau cymdeithasol a dylunio labeli.
 • Llŷr sy'n gyfrifol am yr elfennau mwy gweithredol gan gynnwys rheoli'r cyllid; adeiladu a chynnal y wefan a rheoli stoc.
 • Mae’r ddau ohonom yn cynhyrchu ac yn pecynnu'r cynhyrchion… yn dibynnu ar bwy sydd â'r amser!
 • Mae Milltir Sgwâr yn fenter ran amser - gan fod y ddau ohonom yn gweithio'n llawn amser.
 • Mae Llŷr yn gweithio fel ‘Development Officer’ ar gyfer Cartrefi Dinas Casnewydd (Newport City Homes) - yn gweithio yn y tîm adfywio.
 • Mae Llinos yn gweithio yn Asbri Planning fel Prif Gynlluniwr (Principal Planner) - yn cael caniatâd cynllunio ar gyfer cynlluniau fel Ysgolion, Canolfannau Iechyd a Thai.
 • Mae Llinos hefyd yn Aelod Bwrdd Anweithredol ar gyfer Cartrefi Cwm Merthyr (Merthyr Valley Homes)
 • Ar hyn o bryd mae Llŷr yn astudio’n rhan amser ar gyfer HNC mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig
 • Does 'na  byth amser sbâr gyda ni  i ymlacio ond rydym wrth ein bodd yn cadw’n brysur ac yn mwynhau pob eiliad o’r sialens yma!

...................................

About Us – The People Behind the Business

There is a lot that you may not know about the people behind Milltir Sgwar.

 • The company is owned and run by two of us (Llyr and Llinos) but we do get a lot of help from family and friends!
 • Neither of us have run a business before.
 • Two of us own the company equally – i.e. 1 share each! 
 • We both worked at Asbri Planning – this is where we met.
 • Llinos is responsible for the more creative elements of the company i.e. managing the ‘brand’, creating new products, social media posts and designing labels.
 • Llyr is responsible for the more operational elements including managing the finances; building and maintaining the website and managing stock.
 • We both manufacture and package the products depending on who has the time!
 • Milltir Sgwar is currently a part time venture – with both Llyr and Llinos working full time.
 • Llyr works as a Development Officer for Newport City Homes – working in the regeneration team.
 • Llinos works at Asbri Planning as a Principal Planner – so getting planning permission for schemes like Schools, Health Centres and Houses.
 • Llinos is also a Non-Executive Board Member for Merthyr Valley Homes
 • Llyr is currently studying part time for a HNC in Construction and the Built Environment (Surveying) 
 • Llyr and Llinos are both suckers for punishment and have no spare time.

 

 


Leave a comment