TRADE MARK APPLICATION SUCCESS!! | CAIS ‘MARC MASNACH’ LWYDDIANNUS!!

TRADE MARK APPLICATION SUCCESS!! |  CAIS ‘MARC MASNACH’ LWYDDIANNUS!!
CAIS ‘MARC MASNACH’ LWYDDIANNUS!! 
.
Rydym yn falch iawn o roi ® bach ar ôl enw’r cwmni – marc sy'n dynodi bod ein cais ‘Marc Masnach’ wedi bod yn llwyddiannus! Mae'n gam pwysig i ddiogelu’n brand! 

Un o'n huchelgeisiau pan sefydlwyd Milltir sgwâr oedd dysgu pethau newydd!

Mae naïfrwydd wedi bod (ar brydiau) yn fendith ... efallai y byddem wedi ailfeddwl dechrau’r busnes pe byddem yn gwybod faint o waith sydd yn gysylltiedig!

Mae hyn yn cynnwys yr holl bethau y tu ôl i'r llenni nad ydych chi'n eu gweld fel sefydlu fel cwmni cyfyngedig gyda Chyllid a Thollau EM, sefydlu cyfrifon banc, datrys a chadw llyfrau, yswiriant crefft ... mae'r rhestr yn mynd ymlaen ac ymlaen! O leiaf gallwn groesi'r elfen Marc Masnach am y tro!

Diolch eto i bawb am eu cefnogaeth hyd yma! Mae wir yn golygu'r byd i ni! 

.

TRADE MARK APPLICATION SUCCESS!! 
.
We are delighted to put a small ® after our name which signifies our Trade Mark application has been successful! It is an important step to protect our brand moving forward! 

One of our key ambitions when we set up Milltir sgwar was to push our boundaries and learn some new things!

Naivety and ignorance has (at times) been a blessing in disguise… we may have had second thoughts if we knew how much work is involved!

It's been a steep learning curve having to learn how to run a business and all the processes that come with it. This includes all the things behind the scenes you don’t see such as setting up as a limited company with HMRC, getting bank accounts set up, sorting out the bookkeeping, craft insurance... the list goes on and on!  At least we can cross off the Trademark element for now!

Thanks again to everyone for their support to date! It really means the world to us! #BeterLateThanNever

#milltirsgwâr #canhwyllau #scentedcandles #celebrate #trademark #dathlu #milltirsgwar #smallbusiness

Leave a comment