Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd | World Mental Health Day

Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd | World Mental Health Day
Shining a Light on World Mental Health Day: Join Us in Making a Difference
Every year on October 10th, the world comes together to observe World Mental Health Day – a day dedicated to raising awareness about mental health issues, breaking stigma, and encouraging conversations that can make a real difference in people's lives. At Milltir Sgwar, we believe in the power of solidarity and understanding, which is why we're thrilled to announce our special initiative for this year's World Mental Health Day. 

15% for Mind Cymru: Making an Impact Together
From October 3rd to October 10th, Milltir Sgwar is committing to donate 15% of all sales made during this period to Mind Cymru. This incredible organization tirelessly works to provide support, education, and advocacy for individuals and families impacted by mental health challenges in Wales. By joining hands with Mind Cymru, we aim to contribute to the betterment of mental health resources and create a brighter future for those who need it most. 
Our work so far
Milltir Sgwar has donated £400 to Mind Cymru since we started the company in 2020. Lets make this the best year yet!

Understanding Mental Health: Facts and Figures
1. Prevalence: Mental health issues are more common than you might think. In fact, approximately 1 in 4 people will experience a mental health problem each year. 
2. Youth Impact: The younger generation is particularly vulnerable. Half of all mental health conditions begin by the age of 14, and 75% of them develop by the age of 24.
 3. Global Concern: Mental health knows no boundaries. It affects people of all ages, races, genders, and socioeconomic backgrounds, and it's a leading cause of disability worldwide.
 4. Economic Impact: The economic impact of mental health conditions is significant. In the UK alone, mental health issues cost society £70-100 billion annually. 
5. Stigma and Discrimination: Stigma remains a major barrier to seeking help. Many people still feel reluctant to talk about their mental health due to fear of discrimination or misunderstanding. Taking Action: Small Steps, Big Impact
As we approach World Mental Health Day, we encourage you to take a moment to reflect on the importance of mental health and the impact it has on our lives and the lives of those around us. Small actions can have a big impact: -
Start Conversations
Open up dialogues about mental health. A simple conversation can make someone feel heard and supported. - 
Educate Yourself
Learn more about mental health to dispel myths and misconceptions. Knowledge is a powerful tool. 
Support Organisations
Consider supporting organisations like Mind Cymru that are dedicated to improving mental health resources and support systems. - 
Practice Self-Care: 
Remember that taking care of your own mental health is just as important as supporting others. Prioritize self-care. This World Mental Health Day, let's come together to raise awareness, break stigma, and show our support for mental health initiatives. By joining hands and making a difference, we can create a world where everyone has access.
Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd: Ymunwch â Ni i Wneud Gwahaniaeth
Bob blwyddyn ar Hydref 10fed, mae'r byd yn dod at ei gilydd i ddathlu Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd - diwrnod sy'n codi ymwybyddiaeth am faterion iechyd meddwl, torri stigma, ac annog sgyrsiau a all wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl. Rydyn ni’n edrych I cymeryd rhan unwaith eto eleni, a dyna pam rydyn ni’n falch iawn o gyhoeddi ein menter arbennig ar gyfer Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd eleni.
15% ar gyfer Mind Cymru
Rhwng Hydref 3ydd a Hydref 10fed, mae Milltir Sgwar yn ymrwymo i roi 15% o'r holl werthiannau a wneir yn ystod y cyfnod hwn i Mind Cymru. Mae’r sefydliad anhygoel hwn yn gweithio’n ddiflino i ddarparu cymorth, addysg ac eiriolaeth i unigolion a theuluoedd yr effeithir  gan heriau iechyd meddwl yng Nghymru. Drwy ymuno â Mind Cymru, ein nod yw cyfrannu at wella adnoddau iechyd meddwl a chreu dyfodol mwy disglair i’r rhai sydd ei angen fwyaf.
Ein gwaith hyd yn hyn
Mae Milltir Sgwar wedi rhoi £400 i Mind Cymru ers i ni ddechrau'r cwmni yn 2020. Beth am wneud hon y flwyddyn orau eto!
Deall Iechyd Meddwl: Ffeithiau a Ffigurau
: Mae materion iechyd meddwl yn fwy cyffredin nag y gallech feddwl. Mae tua 1 o bob 4 o bobl yn profi problem iechyd meddwl bob blwyddyn.
2. Effaith ar Ieuenctid y byd: Mae'r genhedlaeth iau yn arbennig o agored i niwed iechyd meddwl. Mae hanner yr holl gyflyrau iechyd meddwl yn dechrau erbyn 14 oed, ac mae 75% ohonynt yn datblygu erbyn 24 oed.
 3. Pryder Byd-eang: Does na ddim ffiniau I iechyd meddwl. Mae'n effeithio ar bobl o bob oed, hil, rhyw, a chefndir economaidd-gymdeithasol, ac mae'n un o brif achosion anabledd ledled y byd.
 4. Effaith Economaidd: Mae effaith economaidd cyflyrau iechyd meddwl yn sylweddol. Yn y DU yn unig, mae materion iechyd meddwl yn costio £70-100 biliwn y flwyddyn i gymdeithas.
5. Stigma a Gwahaniaethu: Mae stigma yn parhau i fod yn rhwystr mawr i gael cymorth. Mae llawer o bobl yn dal i deimlo'n amharod i siarad am eu hiechyd meddwl oherwydd ofn 'bod yn wahanol' neu becso am rhagfarn. 
Camau Bach, Effaith Fawr
Wrth i ni agosáu at Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd, rydym yn eich annog i gymryd eiliad i ystyried bwysigrwydd iechyd meddwl a’r effaith a gaiff ar ein bywydau a bywydau’r rhai o’n cwmpas. Gall camau bach gael effaith fawr: -
Dechrau Sgyrsiau:
Agor deialogau am iechyd meddwl. Gall sgwrs syml wneud i rywun deimlo ei fod yn cael ei glywed a'i gefnogi. -
Addysgwch Eich Hun:
Dysgwch fwy am iechyd meddwl i chwalu mythau a chamsyniadau. Mae gwybodaeth yn arf pwerus. Mae Llyfrau fel 'Lost Connections' gan Johann Hari yn wych. 
Sefydliadau Cefnogi:
Ystyried cefnogi sefydliadau fel Mind Cymru sy’n ymroddedig i wella adnoddau iechyd meddwl a systemau cymorth.
Ymarfer Hunan Ofal:
Cofiwch fod gofalu am eich iechyd meddwl eich hun yr un mor bwysig â chefnogi eraill.  Y Diwrnod Iechyd Meddwl hwn, dewch i ni ddod at ein gilydd i godi ymwybyddiaeth, chwalu stigma, a dangos ein cefnogaeth i fentrau iechyd meddwl. 

Leave a comment